Mihin eurojärjestelmän päätökset perustuvat?

EKP:n rahapolitiikan strategia kuvaa yhtäältä sitä, miten hintavakaus määritellään, ja toisaalta sitä, miten hintavakauteen kohdistuvia riskejä analysoidaan.

EKP määrittelee hintavakauden euroalueen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin (YKHI) avulla: hintavakaus vallitsee silloin, kun YKHIn vuotuinen nousu on alle 2 %, mutta lähellä sitä keskipitkällä aikavälillä (eli kutakuinkin 2–5 vuoden aikana).

On aina hyvä olla perehtynyt asioihin, ennen kuin tekee isoja päätöksiä. Tämä pätee myös euroalueen rahapoliittisiin päätöksiin.

Ensiksikin EKP:n on hankittava, järjestettävä, arvioitava ja vertailtava kaikki saatavissa olevat olennaiset tiedot ennen kuin se voi arvioida mahdollisia hintavakautta uhkaavia riskejä. Sen jälkeen näitä tietoa tarkastellaan kahden toisiaan täydentävän analyysin näkökulmasta. Tätä kutsutaan kahden pilarin lähestymistavaksi. Nämä kaksi kattavaa analyysiä ovat nimeltään taloudellinen analyysi ja rahatalouden analyysi, ja niiden perusteella EKP:n neuvosto tekee rahapoliittiset päätöksensä noudattamalla periaatetta ”yksi jäsen, yksi ääni”.

Päätösta varten tehdään perusteellinen analyysi

Laajassa taloudellisessa analyysissa hyödynnetään suurta joukkoa kokonaistaloudellista kehitystä kuvaavia muuttujia, joiden avulla tulevia hintavakauteen kohdistuvia riskejä voidaan arvioida. Tällaisia muuttujia ovat esimerkiksi palkat, valuuttakurssit, pitkät korot, monet taloudellista toimeliaisuutta ja finanssipolitiikkaa kuvaavat muuttujat, hinta- ja kustannusindeksit sekä elinkeinoelämää ja kuluttajia koskevat suhdannekyselyt. 

Rahataloudellisessa analyysissa käytetään hyväksi tietoa, jota rahataloudelliset muuttujat voivat antaa hintavakauteen kohdistuvista riskeistä. Rahataloudellisilla muuttujilla tarkoitetaan muun muassa yleisön hallussa olevan rahan määrää ja rahalaitosten luotonannon kokonaismäärää.

Perusteellisen analysoinnin ansiosta EKP pystyy asettamaan ohjauskorkonsa sellaiselle tasolle, että ne parhaiten tukevat hintavakautta.

Neuvoston päätöksistä kerrotaan kunkin kuukauden ensimmäisen kokouksen jälkeen pidettävässä lehdistötilaisuudessa.