Miten päätökset välittyvät hintoihin?

Rahapolitiikan välittymismekanismi on prosessi, jonka kautta rahapoliittiset päätökset välittyvät koko talouteen ja erityisesti hintoihin. Mekanismi on varsin monimutkainen ja koostuu useista eri toimista ja toimijoista. Tästä syystä rahapoliittisten päätösten vaikutukset näkyvät todellisessa hintakehityksessä verrattain hitaasti.

Näiden vaikutusten laajuus ja voimakkuus saattavat vaihdella maan ja maailmantalouden tilanteen mukaan, joten vaikutuksia on vaikeaa ennakoida tarkoin. Lisäksi mekanismiin voi milloin tahansa kohdistua yllättäviä sokkeja, joihin keskuspankit eivät voi vaikuttaa. Nämä tekijät keskuspankin on aina otettava huomioon toteuttaessaan rahapolitiikkaa.

Rahapolitiikka välittyy reaalitalouteen yleensä usean välittymiskanavan kautta. Niistä tärkein on ns. korkokanava, joka vaikuttaa (omaisuus)hintoihin, säästämiseen, luotonantoon ja odotuksiin.

Korkokanavan lisäksi keskeisiä välittymisväyliä ovat myös ns. valuuttakurssikanava ja odotuskanava. Erityisesti odotuskanava on tärkeä rahapolitiikan välittymisen kannalta. ”Odotuksilla” viitataan siihen, mitä markkinat (hallitukset, kansalaiset, yritykset ja pankit) uskovat tulevaisuudessa tapahtuvan ja miten ne toimivat näiden odotusten perusteella.