Eurojärjestelmän rahapolitiikan toteuttaminen

Uskaltaudutko syvemmälle aiheeseen? Lue miten rahapolitiikkaa toteutetaan.

EKP:n neuvosto tekee tarvittavat euroaluetta koskevat rahapoliittiset päätökset. Tätä varten se myös asettaa lyhyen aikavälin korkojen tason. Näitä korkoja kutsutaan usein ohjauskoroiksi. Asettamalla ohjauskorkojen tason neuvosto vaikuttaa talouteen ja lopulta hintatasoon.

Eurojärjestelmällä on käytössään joukko rahapoliittisia välineitä eli instrumentteja, joilla rahapoliittiset päätökset pannaan täytäntöön. Näiden instrumenttien avulla eurojärjestelmä voi vaikuttaa markkinakorkoihin, hallita pankeille tarjottavan rahan määrää ja viestiä rahapolitiikan mitoituksesta. Kun talouskehitys on normaalia, riittää tavanomaisten välineiden käyttö. Poikkeuksellisina aikoina, kuten viime vuosien kriisin aikaan, saatetaan kuitenkin tarvita epätavanomaisia toimia.

Seuraavissa osissa luodaan katsaus tavanomaisiin rahapolitiikan välineisiin, joita eurojärjestelmä käyttää ylläpitääkseen euron arvoa. Nämä välineet ovat avomarkkinaoperaatiot ja maksuvalmiusjärjestelmä.

Mitä ovat avomarkkinaoperaatiot?

Tärkein rahapolitiikan väline ovat avomarkkinaoperaatiot. Näitä operaatioita toteutetaan keskuspankin aloitteesta, yleensä rahamarkkinoilla, keskuspankkirahan tarjoamiseksi liikepankeille. Avomarkkinaoperaatioita on useaa eri tyyppiä, joista tärkein on perusrahoitusoperaatio. Muut operaatiotyypit ovat pitempiaikainen rahoitusoperaatio, hienosäätöoperaatio ja rakenteellinen operaatio. Kussakin avomarkkinaoperaatiossa tehtävät taloustoimet eroavat toisistaan ominaisuuksiensa, toteuttamisvälin ja keston eli maturiteetin mukaan. Avomarkkinaoperaatioilla ohjataan korkoja, viestitään rahapolitiikan mitoituksesta ja hallitaan likviditeetin määrää.

Avomarkkinaoperaatioissa tarjotaan lainaa yleensä käänteisillä taloustoimilla. Tämä tarkoittaa sitä, että keskuspankki ostaa omaisuuseriä takaisinostosopimuksin tai myöntää lainaa vakuuksia vastaan. Käänteisoperaatiot ovat siten tilapäisiä avomarkkinaoperaatioita, joilla tarjotaan rahoitusta vain rajoitetuksi ennalta määrätyksi ajaksi.

Mikä on maksuvalmiusjärjestelmä?

Eurojärjestelmällä on käytössään kaksi maksuvalmiusjärjestelyä, joilla se voi säädellä rahamarkkinoiden lyhyitä korkoja ja etenkin rajoittaa niiden vaihtelua: maksuvalmiusluotto, jolla tarjotaan yön yli -likviditeettiä, ja talletusmahdollisuus, jolla vähennetään sitä. Pankit voivat omasta aloitteestaan käyttää kumpaakin maksuvalmiusjärjestelmän osaa milloin tahansa. Koska kummankaan järjestelyn korot eivät ole yhtä houkuttelevia kuin vastaavat rahamarkkinakorot, luottolaitokset käyttävät maksuvalmiusjärjestelmää vain, jos muuta vaihtoehtoa ei ole.

Mitä ovat vähimmäisvarannot?

Luottolaitosten on pidettävä tietty prosenttiosuus asiakkaidensa talletuksista sijoittautumismaansa kansallisessa keskuspankissa olevalla tilillä. Suomessa olevien luottolaitosten tilit ovat Suomen Pankissa.

Mitä ovat epätavanomaiset rahapoliittiset välineet?

Nykyinen talous- ja rahoituskriisi alkoi vuonna 2008. Vastatakseen kriisiin tehokkaammin eurojärjestelmä on toimivaltuuksiensa rajoissa toteuttanut luonteeltaan, laajuudeltaan ja kattavuudeltaan ennennäkemättömiä toimia. Sen lisäksi, että EKP:n neuvosto on tavanomaisena toimenpiteenä laskenut korkoja – historiallisen alas – se on päättänyt toteuttaa niin sanottuja epätavanomaisia toimia. Näillä erityistoimilla on vastattu poikkeuksellisiin oloihin aikana, jolloin rahoitusmarkkinat ovat olleet erittäin epävakaat ja niillä on vallinnut hyvin suuri epävarmuus. Rahapolitiikan välittymisen ja talouden rahoittamisen helpottamiseksi erityistoimet ovat kohdistuneet pääasiassa pankkisektoriin.