A

ALV
Arvonlisävero. Vero, joka on lisätty tuotteiden (tavaroiden ja palveluiden) hintaan.

B

BIS (Bank for International Settlements)
Kansainvälinen järjestelypankki. BIS on kansainvälisen rahataloudellisen yhteistyön foorumi, rahataloudellinen tutkimuslaitos ja tilastojen tuottaja sekä eräänlainen keskuspankkien pankkiiri. BIS toimii usein myös järjestelijänä kansainvälisissä rahoitusjärjestelyissä.
Bruttokansantuote, BKT (Gross domestic product)
Kaikkien kansantaloudessa tuotettujen tavaroiden ja palvelujen arvo. Bruttokansantuotteen avulla kuvataan usein maan elintasoa. Eri maiden varakkuuseroja esitetään monesti listaamalla maat järjestykseen henkeä kohden lasketun bruttokansantuotteen perusteella.

D

Debit- ja credit-kortit
Debit-kortti on pankin asiakkaalleen myöntämä kansainväliseen käyttöön tarkoitettu sirullinen maksukortti, johon on liitetty pankkitili. Credit-kortti on luottokortti, jonka avulla kortinhaltijalle myönnettyä luottoa voi käyttää maksamiseen. Luottokortit voivat olla yleisluottokortteja tai erityisluottokortteja (esim. bensakortit).
Deflaatio (Deflation)
Yleisen hintatason, esim. kuluttajahintaindeksin, yhtäjaksoinen lasku.
Devalvaatio (Devaluation)
Valuutan arvon tarkoituksellinen alentaminen muihin valuuttoihin nähden. Devalvaatiolla vauhditettiin Suomen vientiä useita kertoja 1900-luvun jälkipuoliskolla, sillä devalvoinnin jälkeen vientituotteiden ulkomaanvaluutan määräiset hinnat laskivat huomattavasti.
Draghi, Mario
Euroopan keskuspankin pääjohtaja

E

Ecofin
Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto. Ecofinin kokouksissa päätetään EU:n talous- ja finanssiasioista. Kokouksiin osallistuvat EU-maiden valtiovarain- tai talousministerit.
EKP:n johtokunta (Executive Board)
Yksi Euroopan keskuspankin päätöksentekoelimistä. Johtokunta koostuu EKP:n pääjohtajasta ja varapääjohtajasta sekä neljästä muusta jäsenestä.
EKP:n neuvosto (Governing Council)
Euroopan keskuspankin ylin päätöksentekoelin. Sen muodostavat EKP:n johtokunnan jäsenet sekä euron käyttöön ottaneiden maiden kansallisten keskuspankkien pääjohtajat. Pääjohtajat eivät edusta neuvostossa maataan vaan omaa asiantuntemustaan.
EMU (Economic and Monetary Union)
Talous- ja rahaliitto. EMUn tavoite on edistää EU-maiden taloudellista yhteistyötä ja talouskehitystä. EMU eteni vaiheittain ja saavutti viimeisen vaiheensa vuoden 1999 alussa, jolloin euroalueeseen osallistuvat maat ottivat käyttöön yhteisen rahan, euron.
Eoniakorko (EONIA, euro overnight index average)
Euroalueen pankkien toisilleen antamien yön yli luottojen painotettu keskikorko.
ERM II (Exchange rate mechanism II)
Valuuttakurssimekanismi, johon euroalueen jäsenvaltioiden ja muiden EU:n jäsenvaltioiden välinen yhteistyö perustuu. ERM II tarjoaa euroalueeseen kuulumattomille EU-maille mahdollisuuden kytkeä valuuttansa euroon kiinteällä keskuskurssilla.
Euriborkorko (EURIBOR, euro interbank offered rate)
Euroalueen rahamarkkinoiden viitekorko, joka määräytyy sen mukaan, millä korolla suuret euroalueen pankit tarjoavat keskimäärin toisilleen luottoa. Euribor on yleisimmin käytössä oleva asuntolainojen viitekorko Suomessa. Esimerkkejä euriborkoroista ovat 1 vkon, 3 kk:n ja 12 kk:n euriborit.
Euro (€, e)
1.1.1999 käyttöön otettu euroalueen yhteinen raha, jota käytettiin aluksi vain tilirahana. Eurosetelit ja kolikot korvasivat markan ja muut euroalueen kansalliset rahat 1.1.2002. Euroalueeseen kuuluu vuoden 2011 alusta lähtien 17 maata.
Euroalue (Euro area)
Ne Euroopan unionin jäsenvaltiot, jotka ovat ottaneet euron käyttöön yhteiseksi rahaksi. (Kartta)
Eurojärjestelmä (Eurosystem)
EKP ja niiden EU:n jäsenvaltioiden keskuspankit, jotka ovat jo ottaneet euron käyttöön.
Euroopan keskuspankki, EKP (European Central Bank, ECB)
Eurojärjestelmän yhteinen keskuspankki EKP perustettiin 1.6.1998, ja se sijaitsee Frankfurt am Mainissa, Saksassa.
Euroopan keskuspankkijärjestelmä, EKPJ (European System of Central Banks, ESCB)
Järjestelmä, jonka muodostavat EKP ja EU:n kaikkien 27 jäsenvaltion kansalliset keskuspankit.
Euroryhmä (Eurogroup)
Euroalueen maiden valtiovarainministereistä koostuva ryhmä, joka keskustelee euroalueeseen liittyvistä asioista, mutta ei päätä niistä.

F

Finanssivalvonta, Fiva (FIN-FSA)
Rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, joka valvoo mm. pankkien ja vakuutus- sekä eläkeyhtiöiden toimintaa. Finanssivalvonta toimii Suomen Pankin yhteydessä.
Futuuri (Futures contract)
Sopimus, jossa sitoudutaan ostamaan tai myymään arvopapereita tai hyödykkeitä ennalta sovittuun hintaan tiettynä tulevana ajankohtana.

H

Harmaa talous
Harmaalla taloudella tarkoitetaan sitä osaa taloudellisesta toiminnasta, joka on lain mukaan sallittua, mutta jota harjoitetaan vero-, tulli- ym. viranomaisilta salassa, josta ei makseta sosiaalivakuutuksia ja jota ei kirjata virallisiin tilastoihin. Mukana ei ole laitonta taloudellista toimintaa, kuten huumeiden tuotantoa ja kauppaa tai prostituutiota.
Hintavakaus (Price stability)
Hintavakauden ylläpitäminen on eurojärjestelmän ensisijainen tavoite. EKP:n neuvosto on määritellyt hintavakauden euroalueen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin (YKHI) alle 2 prosentin vuotuiseksi nousuksi. Hintavakauden tavoitteeseen pyrittäessä tähdätään inflaatiovauhdin säilyttämiseen alle 2 prosentissa mutta kuitenkin lähellä kahta prosenttia keskipitkällä aikavälillä.
Huoltotase
Huoltotase on kansantalouden tilinpidon yhteenveto tavaroiden ja palvelujen kokonaistarjonnan sekä kokonaiskysynnän arvosta tiettynä ajanjaksona, yleensä yhtenä vuotena. Kokonaistarjonnan pääerät ovat: Bruttokansantuote ja tuonti. Kokonaiskysynnän pääerät ovat: Vienti, kulutusmenot, investoinnit (ml. varastojen muutos).

I

IMF (International Monetary Fund)
Kansainvälinen valuuttarahasto. Valuuttarahaston päämääränä on edistää jäsenmaidensa tervettä taloudellista kehitystä ja vakaita valuuttaoloja. Suomi on ollut IMF:n jäsen vuodesta 1948. IMF rahoittaa maita, jotka ovat joutuneet rahoituskriisiin (esim. Kreikka).
Inflaatio (Inflation)
Yleisen hintatason, esimerkiksi kuluttajahintaindeksin, yhtäjaksoinen nousu.

J

Johdannainen
Instrumentti, jonka arvo perustuu jonkin toisen arvopaperin, indeksin, valuutan, hyödykkeen tai oikeuden arvoon tai hintaan. Käytetään joko olemassa olevan riskin pienentämiseen tai suojaamiseen mutta myös riskin ottamiseen. Kyse on sopimuksesta, jonka osapuolet solmivat keskenään tulevaisuudessa toteutettavasta esim. rahallisesta suorituksesta. Johdannaisia ovat esim. optiot, termiinit, futuurit ja swapit.
Johdannaismarkkinat (Derivatives market)
Johdannaismarkkinoilla käydään kauppaa rahoitussopimuksilla, joiden arvo perustuu joidenkin toisten arvopaperien hintoihin. Johdannaisten perustyyppejä ovat futuurit, optiot, swapit ja korkotermiinit.
Jälleenvakuutus
Jälleenvakuutuksessa vakuutusyhtiö ostaa osalle vakuutuskantaansa jälleenvakuutusyhtiöltä vakuutuksen. Jos alkuperäinen vakuutusyhtiö joutuu korvaamaan vakuutuksen ottaneelle asiakkaalle, maksaa jälleenvakuutusyhtiö vakuutusyhtiölle sopimuksen mukaisen korvauksen.

K

Kartelli
Kartelli on yritysten yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on keskinäistä kilpailua rajoittamalla vaikuttaa esimerkiksi hintatasoon. Kartellin jäsenet voivat vaikkapa rajoittaa hyödykkeen tarjontaa tai sopia suoraan hyödykkeiden hintatasosta.
Katettu joukkolaina (covered bond)
Katettu joukkolaina tarkoittaa sellaista joukkovelkakirjalainaa, jonka vakuutena on joukkolainarekisteriin merkitty kiinteistövakuudellinen luotto tai julkisyhteisöluotto. Lähde: Hallituksen esitys (HE 42/2010) eduskunnalle laiksi kiinnitysluottopankkitoiminnasta.
Keskitetty palkkaratkaisu
Työmarkkinakeskusjärjestöjen (sekä työnantaja- että työntekijäpuolen järjestöt) tekemä sopimus, jossa on päätetty yleisistä työehdoista kuten palkankorotusten rajoista, joita liittokohtaisissa työehtosopimuksissa edellytetään noudatettavan.
Keskuspankki (Central bank)
Rahapolitiikkaa harjoittava viranomainen, joka mm. säätelee taloudessa liikkuvan rahan määrää, markkinoilla vallitsevia korkoja tai valuuttakursseja. Eri maiden keskuspankkien asema ja tehtävät poikkeavat huomattavasti toisistaan. Suomen Pankki on Suomen keskuspankki.
Kokonaisveroaste
Välittömien ja välillisten verojen, sosiaaliturvamaksujen, kunnallisverojen ja lakisääteisten työeläkemaksujen osuus bruttokansantuotteesta.
Kolmikantaperiaate
Kolmikantaperiaatetta noudatetaan silloin, kun asioista neuvotellaan tai päätetään yhdessä työnantajien, työntekijöiden ja valtiovallan kesken. Käsite liittyy erityisesti tulopolitiikkaan.
Korko (Interest rate)
Prosentteina ilmaistu ylimääräinen tulo, jonka saa, jos lainaa rahaa jollekulle toiselle (tai pitää rahaa pankissa), tai prosentteina ilmaistu ylimääräinen maksu, joka on maksettava, jos ottaa rahaa lainaksi.
Korkomarginaali
Lainakoron ja viitekoron välinen erotus. Esimerkiksi asuntolainoissa euriborviitekorko ja sen päälle tuleva marginaali muodostavat lainakoron.
Kotitalousvähennys
Kotitalousvähennystä voi saada kotona tai vapaa-ajan asunnolla teetetystä työstä. Osan työn hinnasta voi vähentää verotuksessa. Kotitalousvähennystä voi saada mm. siivous-, hoito- tai remonttipalveluiden käytöstä.
Kuluttajahintaindeksi (Consumer price index)
Kuluttajahintaindeksi kootaan kerran kuukaudessa käyttämällä ns. ostoskoria, johon sisältyy erilaisia kulutustuotteita. Euroalueella käytetään ns. yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä (YKHI). Sen laatimisessa käytettävät tilastointimenetelmät on yhdenmukaistettu niin, että ne ovat samat kaikissa euroalueen maissa.

L

Liikanen, Erkki
Suomen Pankin pääjohtaja
Liikevaihto
Yrityksen vuotuinen myyntitulojen määrä vähennettynä arvonlisäverolla ja luottotappioilla. Liikevaihto kertoo yrityksen koosta.
Liikevoitto
Yrityksen liikevaihto, josta on vähennetty muuttuvat ja kiinteät kulut sekä poistot.
Likviditeetti (Liquidity)
Maksuvalmius. Esim. yrityksen likviditeetillä tarkoitetaan yrityksen kykyä selviytyä maksuista ajallaan.
Lähentymiskriteerit (Convergence criteria)
Kriteerit, joita käytetään arvioitaessa, voiko jokin maa ottaa euron käyttöön. Kriteereillä mitataan muun muassa, onko valtioiden hintakehitys vakaata ja miten valtiot suoriutuvat julkisen talouden rahoitusaseman, valuuttakurssien ja pitkien korkojen kehityksessä.

M

Maksuhäiriömerkintä
Merkintä luottotietorekisteriin. Pelkästään maksun myöhästyminen ei aiheuta maksuhäiriömerkintää. Maksuhäiriömerkinnän saa tavallisimmin, kun maksu on viivästynyt pitkään, ja henkilö on tätä ennen saanut maksamattomasta laskusta useita perintäkirjeitä. Maksuhäiriömerkintä voi vaikeutta esim. puhelin- tai internetyhteyden hankkimista tai asunnon vuokraamista.
Markka
Suomen rahayksikkö ennen euroa.
Maturiteetti (maturity)
Maturiteetti tarkoittaa rahoitusvaateen alkuperäistä tai jäljellä olevaa juoksuaikaa.
M1
M1:stä käytetään myös termiä suppea raha. M1 sisältää liikkeessä olevan rahan ja yön yli talletuksia.
M2
M2-termi sisältää M1:n sekä enintään kahden vuoden määräaikaistalletukset ja irtisanomisajaltaan enintään 3 kuukauden talletukset.
M3
M3 sisältää M2:n, takaisinostosopimukset, rahamarkkinarahastojen rahasto-osuudet sekä enintään 2 vuoden velkapaperit.

N

NASDAQ OMX Helsinki
Helsingin pörssi. Pörssissä käydään julkisesti kauppaa yritysten osakkeilla.
Nuorisotakuu
Nuorten yhteiskuntatakuun tavoitteena on varmistaa, että nuoret löytävät polun koulutukseen ja työhön ja sitä myötä osalliseksi yhteiskuntaan. Nuorisotakuun tavoitteena on taata jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle koulutus-, harjoittelu-, työpaja- tai työpaikka. Tavoitteena on edistää nuoren koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumista, estää nuoren työttömyyden pitkittyminen ja estää nuorten syrjäytymistä.

O

OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development)
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö. Perustettu vuonna 1960 kehittyneiden teollisuusmaiden yhteistyöjärjestöksi. Suomi liittyi OECD:n jäseneksi vuonna 1969.
Ohjauskorko (Key central bank interest rate)
Keskuspankki voi vaikuttaa markkinakorkojen kuten euriborin tasoon säätelemällä ohjauskorkoa. Ohjauskoroilla ohjataan myös rahan määrää. Tärkein eurojärjestelmän ohjauskoroista on perusrahoitusoperaatioiden korko, jonka muutoksilla eurojärjestelmä viestii rahapolitiikan linjasta.
Osinko
Yhtiön voitosta osakkeenomistajalle maksama osuus eli osakkaan saama korvaus sijoituksestaan yhtiöön.

P

Primekorko (Prime interest rate)
Primekorko on pankin oma viitekorko, jota voidaan käyttää sekä lainojen että talletusten korkona. Käytännössä primekoron taso määräytyy yleisen markkinatilanteen sekä lähiajan näkymien perusteella.
Progressiivinen verotus
Veroprosentti nousee verotettavan summan kasvaessa. Käytännössä se tarkoittaa, että suurituloisilla on korkeampi veroprosentti kuin pienituloisilla.
Pääomavero
Pääomaveroa maksetaan pääomatuloista. Esimerkkejä pääomatuloista ovat osakkeiden myyntivoitto, korkotulo, osinkotulo ja vuokratulo.
Pörssilistautuminen
Arvopapereiden ottaminen julkisesti noteerattaviksi pörssiin.

R

Rahamarkkinat (Money market)
Markkinat, joilla hankitaan lyhytaikaista rahoitusta ja sijoitetaan lyhytaikaisesti. Rahamarkkinoiksi kutsutaan esimerkiksi markkinoita, joilla pankit tai yritykset hankkivat lyhytaikaista rahoitusta suoraan sijoittajilta.
Rahoitusmarkkinat (Financial market)
Markkinat, joilla toiset antavat ylimääräisiä varojaan lainaksi toisille, jotka tarvitsevat rahaa.
Rahaperusta (Monetary base)
Euroalueen rahaperusta koostuu liikkeessä olevasta rahasta (seteleistä ja kolikoista), vastapuolten eurojärjestelmään tallettamista varannoista sekä eurojärjestelmän maksuvalmiusjärjestelmän talletuksista.
Rahapolitiikan välittymismekanismi (Monetary policy transmission mechanism)
Prosessi, jonka kautta rahapoliittiset päätökset vaikuttavat koko talouteen ja erityisesti hintatasoon.
Rahapolitiikka (Monetary policy)
Rahapolitiikkaa harjoitetaan yleisten talouspoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Keskuspankit vastaavat rahapolitiikan käytännön toteuttamisesta ohjaamalla taloudessa liikkuvan rahan määrää, markkinoilla vallitsevia korkoja tai valuuttakursseja. Suomen Pankki kuuluu eurojärjestelmään, jonka rahapolitiikan päätavoite on hintavakauden ylläpitäminen euroalueella ja siten euron ostovoiman suojeleminen. Euroalueen tärkein rahapolitiikan väline on ohjauskorko, josta päättää EKP:n neuvosto.
Rakennetyöttömyys (Structural unemployment)
Talouden rakenteiden muuttumisesta johtuva työttömyys, josta seuraa, etteivät työvoiman tarjonta ja kysyntä kohtaa toisiaan. Rakennetyöttömyys johtuu esimerkiksi siitä, että työntekijällä ei ole vapaisiin työpaikkoihin sopivaa koulutusta tai työkokemusta tai hän asuu alueella, jossa ei ole tarjolla työpaikkoja.
Reaalikorko (Real interest rate)
Todellinen korko, josta on vähennetty inflaation vaikutus. Voimakkaan inflaation vallitessa reaalikorko on huomattavasti matalampi kuin nimelliskorko. Vastaavasti deflaatiotilanteessa reaalikorko on korkeampi kuin nimelliskorko.

S

SEPA
SEPA on lyhenne sanoista Single Euro Payments Area, yhtenäinen euromaksualue.
Start-up -yritys
Iältään nuori, nopeaan kasvuun tähtäävä yritys, joka pyrkii markkinoille innovatiivisen tuotteen tai palvelun avulla. Yritys on tuotekehitysvaiheessa tai vasta julkaissut ensimmäisen tuotteensa.
Subprime
Ns. suuririskiset luotot eli lainat (esim. asuntolainat), joita on myönnetty takaisinmaksukyvyltään heikoille asiakkaille. Yhdysvalloissa myönnettiin runsaasti tällaisia subprime-asuntolainoja ihmisille, joiden maksukyky ei riittänyt lainan takaisinmaksuun, mikä vaikutti maailmanlaajuisen finanssikriisin syntyyn.
Suomen Pankki (Bank of Finland)
Suomen keskuspankki ja kansallinen rahaviranomainen sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja eurojärjestelmän jäsen. Suomen Pankki muun muassa laskee liikkeeseen uudet eurosetelit ja eurokolikot Suomessa ja on mukana eurojärjestelmän rahapolitiikan valmistelussa, päätöksenteossa ja toteutuksessa.
Suuri lama (Great Depression)
Suuri lama alkoi Yhdysvalloista 1920-luvun lopulla. Tämä taloudellinen taantuma johti muun muassa tuotannon ja BKT:n romahdukseen ja kasvatti työttömyyden suureksi. Suuren laman vaikutukset laajenivat lähes kaikkiin maihin. Suomessa lama-aikaa kutsuttiin pula-ajaksi.
Säästämisaste
Säästöön jäävä osuus käytettävissä olevista tuloista.

T

Talletussuoja (Deposit protection)
Järjestely, jolla turvataan tallettajien tilillä olevat varat tilanteessa, jossa talletuspankki menettää maksukykynsä. Suomessa talletussuoja on suuruudeltaan 100 000 euroa. Talletussuojarahaston tehtävänä on Suomessa turvata tallettajien saamiset pankeilta. Rahaston toiminnasta löytyy lisätietoa sivustosta talletussuojarahasto.fi.
Talous- ja rahaliitto
Ks. EMU.
TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system)
Koko EU:n kattava maksujärjestelmä, joka yhdistää kansalliset reaaliaikaiset bruttomaksujärjestelmät.
Tulonsiirto
Tuotannontekijätulojen (esim. palkkojen) uudelleenjako. Esimerkki tulonsiirroista mm. lapsilisät.
Työllisyysaste (Employment rate)
Työllisyysaste kertoo, kuinka monta prosenttia 15–64-vuotiaista on työllisiä.
Työttömyysaste (Unemployment rate)
Työttömyysaste on työttömien prosenttiosuus työvoimasta. Virallinen työttömyysaste lasketaan 15–74-vuotiaiden työttömien prosenttiosuutena samanikäisestä työvoimasta.
Työvoima
Työvoimaan kuuluvat kaikki 15–74-vuotiaat, jotka ovat työllisiä tai työttömiä.

V

Vaihtokauppa (Barter)
Tavaroiden ja palvelujen vaihtaminen toisiin tavaroihin ja palveluihin käyttämättä rahaa vaihdon välineenä. Vaihtokauppa edellyttää yleensä, että molemmat osapuolet tarvitsevat toistensa tarjoamia hyödykkeitä.
Vakaus- ja kasvusopimus (Stability and Growth Pact)
Vakaus- ja kasvusopimus on euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden välillä tehty sopimus, joka edellyttää erityisiä toimenpiteitä talouden vakauden ylläpitämiseksi. Sopimuksessa määrätään erityisesti suurin sallittu julkisen talouden alijäämä sekä keskipitkän aikavälin tavoite julkisen talouden tasapainolle. Sopimus sisältää myös menettelyt sopimuksen noudattamisen valvomiseksi sekä mahdolliset sanktiot sopimuksen rikkomisesta.
Verokiila
Verokiila on työnantajan maksamien työvoimakustannusten ja työntekijän saaman nettopalkan välinen erotus.
Viitekorko (Reference rate)
Korko, johon luoton tai talletuksen korko on sidottu. Viitekorkoon lisätään tai siitä vähennetään marginaali. Viitekorko plus marginaali on luottoasiakkaan maksama tai talletusasiakkaan saama korko. Yleisimpiä viitekorkoja ovat euriborit ja pankkien omat viitekorot eli prime-korot.
Välilliset verot
Hyödykkeiden hintaan sisältyvä vero. Esimerkkejä välillisistä veroista arvonlisävero ja kulutusvero.

Y

Yleisneuvosto (General Council)
Yksi Euroopan keskuspankin (EKP) päätöksentekoelimistä. Yleisneuvoston muodostavat EKP:n pääjohtaja ja varapääjohtaja sekä EU:n kaikkien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien pääjohtajat.
YT-neuvottelut
YT-neuvottelut ovat yhteistoimintalakiin perustuva työnantajan velvollisuus neuvotella työntekijöiden kanssa esimerkiksi lomautuksista ja irtisanomisista. Neuvottelut voivat koskea myös monia muita työsuhteeseen ja työolosuhteisiin liittyviä asioita.