A

Allmänna rådet (General Council)
Ett av Europeiska centralbankens beslutande organ. Det består av ECB:s ordförande och vice ordförande och cheferna för de nationella centralbankerna i EU-länderna.
Arbetskraft
Alla 15–74-åringar som är sysselsatta eller arbetslösa.
Arbetslöshetsgrad (unemployment rate)
Antalet arbetslösa i procent av arbetskraften. Den officiella arbetslöshetsgraden räknas som antalet arbetslösa i åldern 15–74 år i procent av arbetskraften i samma åldersgrupp.

B

BIS (Bank for International Settlements)
Internationella regleringsbanken. Banken är ett internationellt samordningsorgan, utredningsorgan och diskussionsforum i penningpolitiska ärenden. Den är också centralbankernas bank och deltar ofta i internationella finansiella arrangemang som ledarbank.
Bruttonationalprodukt, BNP (gross domestic product, GDP)
Värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år. Bruttonationalprodukten används ofta som ett jämförande mått på ländernas levnadsstandard. Förmögenhetsskillnaderna mellan länderna belyses också ofta genom att rangordna länderna efter deras bruttonationalprodukt per capita.
Byteshandel (barter)
Direkt utbyte av varor och tjänster utan inblandning av pengar. Det krävs generellt ett ömsesidigt behov för att varorna och tjänsterna ska kunna bytas.
Betalningsanmärkning
Anteckning i kreditupplysningsregistret. För en betalningsanmärkning krävs mer än att man missar förfallodagen på en betalning. I regel ges en betalningsanmärkning om dröjsmålet är betydande (över sex månader från det ursprungliga förfallodatumet) och betalaren redan har delgivits flera betalningspåminnelser. Om man har fått en betalningsanmärkning kan det vara svårare att skaffa sig ett telefon- eller internetabonnemang eller hyra en bostad.
Börsnotering
Värdepapper noteras officiellt på börsen.

C

Centralbank (central bank)
En myndighet som bedriver penningpolitik, d.v.s. bland annat reglerar mängden pengar i omlopp, marknadsräntorna eller växelkurserna. Centralbankens ställning och uppgifter är olika i olika länder. Finlands Bank är Finlands centralbank.
Centraliserad löneuppgörelse
Ett avtal mellan arbetsmarknadsorganisationerna (både arbetsgivar- och löntagarorganisationerna) om de allmänna arbetsvillkoren, såsom de ramar för lönehöjningarna som förbunden ska följa i kollektivavtalen.

D

Deflation
En bestående nedgång i den allmänna prisnivån, t.ex. i konsumentprisindexet, under en längre period.
Derivatmarknad (derivatives market)
Handel med finansiella kontrakt vars värde härleds från värdet på ett underliggande instrument, som kan vara ett värdepapper, en råvara eller en marknadsvariabel. De vanligaste typerna av derivatinstrument är futurer, optioner, swappar och ränteterminer.
Devalvering (devaluation)
Nedskrivning av en valutas officiella värde i förhållande till andra valutor. Devalveringen satte fart på Finlands export flera gånger under senare hälften av 1990-talet, då exportpriserna uttryckta i utländska valutor sjönk avsevärt till följd av devalveringarna.
Draghi, Mario
Ordförande och chef för Europeiska centralbanken.
Den stora depressionen (Great Depression)
Den stora depressionen (Great Depression) började i USA i slutet av 1920-talet. Den stora depressionen fick bland annat produktionen och BNP att rasa och arbetslösheten att skjuta i höjden. Effekterna av den stora depressionen spridde sig till nästan alla länder.
Dividend
Se utdelning
Derivat
Ett instrument vars värde baserar sig på värdet eller priset på en underliggande tillgång, t.ex. aktier, index, valutor, råvaror eller rättigheter. Derivatinstrument används såväl för att minska eller motverka existerande risker som för att ta risker. Det är fråga om ett kontrakt där parterna gör upp om t.ex. en framtida finansiell transaktion. Till derivat hör bl.a. optioner, terminer, futurer och swappar.
Debit- och credit-kort
Debit-kortet är ett chipförsett betalkort som bankerna beviljar sina kunder för internationellt bruk och som är kopplat till ett bankkonto. Credit-kortet är ett kreditkort som kan användas till betalning inom ramen för den kredit som beviljats kortinnehavaren. Kreditkorten kan vara universalkreditkort eller specialkreditkort (t.ex. bensinkort).

E

ECB:s direktion (Executive Board)
Ett av Europeiska centralbankens beslutande organ. Direktionen består av chefen för ECB som ordförande, vice ordföranden och fyra andra ledamöter.
ECB-rådet (Governing Council)
Europeiska centralbankens högsta beslutande organ. ECB-rådet består av ECB:s direktion och de nationella centralbankscheferna i euroländerna. Centralbankscheferna representerar inte sina länder i ECB-rådet utan sin egen sakkunskap.
Ekofinrådet (Ecofin)
Europeiska unionens råd i sin sammansättning av EU-ländernas ekonomi- och finansministrar för beslut i ekonomiska och finansiella frågor.
Ekonomiska och monetära unionen
Se EMU.
EMU (Economic and Monetary Union)
Ekonomiska och monetära unionen. EMU syftar till att främja det ekonomiska samarbetet och en hållbar ekonomisk utveckling i EU-länderna. EMU har genomförts i etapper. Den tredje och sista etappen inleddes 1999, då deltagarländerna i euroområdet införde euron som gemensam valuta.
Eonia (euro overnight index average)
Vägd genomsnittsränta för dagslån mellan bankerna i euroområdet.
ERM2 (exchange rate mechanism II)
Växelkursmekanism som utgör ramen för det valutapolitiska samarbetet mellan deltagarländerna i euroområdet och EU-länderna utanför euroområdet. ERM2 ger EU-länderna utanför euroområdet möjlighet att knyta sin valuta till euron med en fast centralkurs.
Euribor (euro interbank offered rate)
Referensränta på penningmarknaden i euroområdet, d.v.s. den ränta till vilken storbankerna i euroområdet genomsnittligt är villiga att ge varandra lån. Euribor är den vanligaste referensräntan för bolån i Finland. Exempel på ränteperioder som Euribor kan gälla är 1 vecka, 3 månader eller 12 månader.
Euro (€, e)
Gemensam valuta i euroområdet sedan den 1 januari 1999; användes till en början enbart som kontovaluta (räkneenhet). Sedlar och mynt i euro ersatte finska mark och övriga nationella valutor i euroområdet den 1 januari 2002. Sedan den 1 januari 2011 omfattar euroområdet 17 länder.
Eurogruppen (Eurogroup)
Ett informellt organ för euroländernas finansministrar för diskussion men inte beslut om frågor som gäller euroområdet.
Euroland
EU-land som har infört euron.
Euroområdet (euro area)
Omfattar de EU-länder som har infört euron som gemensam valuta.
Europeiska centralbanken, ECB (European Central Bank)
Gemensam centralbank för euroländerna upprättad den 1 juni 1998. ECB ligger i Frankfurt am Main, Tyskland, och är navet i Eurosystemet.
Europeiska centralbankssystemet, ECBS (European System of Central Banks, ESCB)
EU-organ som består av Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i de 27 EU-länderna.
Eurosystemet (Eurosystem)
Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i euroländerna.

F

Finansinspektionen, FI (Financial Supervisory Authority, FIN-FSA)
Finans- och försäkringstillsynsmyndighet som övervakar verksamheten i banker, försäkrings- och pensionsbolag m.fl. Finansinspektionen verkar i anslutning till Finlands Bank.
Finansmarknad (financial market)
En marknad där de som har överskott lånar till dem som behöver pengar.
Finlands Bank (Bank of Finland)
Finlands centralbank och landets nationella monetära myndighet samt medlem i Eurosystemet och Europeiska centralbankssystemet (ECBS). Finlands Bank ger ut eurosedlar och euromynt i Finland och medverkar i Eurosystemets penningpolitiska beredning, beslutsfattande och genomförande.
Futurkontrakt (futures contract)
Ett standardiserat kontrakt att köpa eller sälja en råvara eller ett värdepapper vid en förutbestämd, framtida tidpunkt till ett förutbestämt pris. Kallas i Sverige futures eller futureskontrakt.

G

Grå ekonomi
Ekonomisk verksamhet som är tillåten enligt lag men som bedrivs i det fördolda utan att skatter, tullar, socialförsäkringsavgifter e.d. betalas in och som inte redovisas i den officiella statistiken. Hit räknas inte illegal ekonomisk verksamhet, såsom narkotikatillverkning, narkotikahandel eller prostitution.

H

HIKP
Harmoniserat konsumentprisindex för euroområdet.
Hushållsavdrag
Hushållsavdrag kan beviljas för arbete man har låtit utföra i hemmet eller fritidsbostaden. En del av kostnaden kan dras av i beskattningen. Hushållsavdrag kan beviljas t.ex. för anlitade städ-, vård- eller reparationstjänster.

I

IMF (International Monetary Fund)
Internationella valutafonden. Valutafonden har som mål att främja en sund ekonomisk utveckling och stabila valutaförhållanden i medlemsländerna. Finland har varit medlem i IMF sedan 1948. Särskild uppmärksamhet fästs vid finanssystemen. IMF finansierar länder som råkat ut för finanskriser (t.ex. Grekland).
Inflation
En ökning i den allmänna prisnivån, t.ex. i konsumentprisindexet, under en längre period.
Insättningsgaranti (deposit protection)
Garanterat skydd för kundernas insättningar i händelse av att inlåningsbanken skulle bli insolvent. I Finland är insättningsgarantin 100 000 euro. Insättningsgarantifonden har till uppgift att skydda insättarnas fordringar på bankerna i Finland. Mer information om fonden finns på webbplatsen talletussuojarahasto.fi.
Indirekta skatter
Skatter som är inräknade i varupriserna. Exempel på indirekta skatter är mervärdesskatt och konsumtionsskatt.

K

Konsumentprisindex (consumer price index)
Officiellt prisindex som sammanställs en gång i månaden med vad som kallas en ”varukorg” som består av olika konsumtionsvaror. För euroområdet används det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP). Alla euroländer använder samma statistikmetod.
Konvergenskriterier (convergence criteria)
Villkor som måste vara uppfyllda innan ett EU-land kan införa euron. Kriterierna mäter bland annat prisstabiliteten och utvecklingen av offentliga finanser, växelkurser och långa räntor.
Kapitalskatt
Kapitalskatt betalas på kapitalinkomster. Exempel på kapitalinkomster är försäljningsvinst på aktier, ränteintäkter, dividendintäkter och hyresintäkter.
Kartell
Ett arrangemang mellan företag vars syfte är att till exempel inverka på prisnivån genom att begränsa konkurrensen mellan de involverade företagen. Kartellmedlemmarna kan till exempel begränsa utbudet av en nyttighet eller direkt avtala om prisnivån på nyttigheter.

L

Liikanen, Erkki
Chefdirektör för Finlands Bank.
Likviditet (liquidity)
Betalningsförmåga. Med ett företags likviditet menas dess betalningsförmåga på kort sikt.
Löptid (maturity)
Löptid (maturity) avser det finansiella instrumentets ursprungliga eller återstående löptid.

M

M1
Ett snävt penningmängdsmått som omfattar utelöpande sedlar och mynt samt avistainlåning (inlåning över natten).
M2
Ett mellanliggande penningmängdsmått som omfattar M1, inlåning med en överenskommen löptid på upp till 2 år och inlåning med en uppsägningstid på upp till 3 månader.
M3
Ett brett penningmängdsmått som omfattar M2, repoavtal, andelar i penningmarknadsfonder och räntebärande värdepapper med en löptid upp till 2 år.
Mark
Myntenhet i Finland före euron.
Monetär bas (monetary base)
Den monetära basen i euroområdet består av sedlar och mynt i omlopp, de reserver som hålls av motparter till Eurosystemet och de medel som lånats in med Eurosystemets inlåningsfacilitet.
Moms
Mervärdeskatt. En skatt som läggs på priset på varor och tjänster.

O

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. Bildades 1960 som samarbetsorgan för utvecklade industriländer. Finland blev medlem 1969.
Omsättning
Ett företags försäljningsintäkter under en viss period (t.ex. ett år) exklusive moms och kreditförluster. Omsättningen ger en uppfattning om företagets storlek.

P

Penningmarknad (money market)
En marknad för kortfristiga krediter, t.ex. den marknad där banker eller företag lånar kortfristigt direkt av investerarna.
Penningpolitik (monetary policy)
Penningpolitik bedrivs för att uppnå allmänna ekonomisk-politiska mål. Centralbankerna står för det praktiska genomförandet av penningpolitiken genom att styra mängden pengar i omlopp, marknadsräntorna eller växelkurserna. Finlands Bank är en del av Eurosystemet, vars huvudmål är att upprätthålla prisstabilitet i euroområdet och på så sätt bevara eurons köpkraft. Eurosystemets viktigaste penningpolitiska instrument är styrräntan, som beslutas av ECB-rådet.
Penningpolitisk transmissionsmekanism (monetary policy transmission mechanism)
Den process varigenom penningpolitiska beslut påverkar ekonomin i allmänhet och prisnivån i synnerhet.
Primränta (prime interest rate)
Bankens egen referensränta för utlåning och inlåning. I praktiken bestäms primräntan av det allmänna marknadsläget och utsikterna på kort sikt.
Prisstabilitet (price stability)
Huvudmålet för Eurosystemet är att upprätthålla prisstabilitet. ECB-rådets definition av prisstabilitet är att den årliga ökningen i det harmoniserade konsumentprisindexet HIKP är under 2 % för euroområdet. ECB-rådet strävar även efter att inflationen per år ska ligga under men nära 2 % på medellång sikt.
Progressiv skatt
Skattesatsen ökar ju större de skattepliktiga inkomsterna är. I praktiken betyder det att den som har högre inkomst betalar en högre procentsats än den som har liten inkomst.

R

Realränta (real interest rate)
Nominell ränta rensad från inflation. Vid hög inflation är realräntan avsevärt lägre än den nominella räntan. Vid deflation är realräntan högre än den nominella räntan.
Referensränta (reference rate)
Ränta som utlånings- eller inlåningsräntan är bunden till. En marginal läggs till eller dras ifrån referensräntan. Referensräntan plus marginalen är den ränta som en låntagare ska betala eller en insättare får. Vanligaste referensräntor är Euribor och bankernas egna primräntor.
Ränta (interest rate)
Den andel extra pengar, mätt i procent, som du får om du lånar ut dina pengar till någon (eller sätter in dem på banken) eller omvänt som du måste betala utöver själva lånet när du lånar pengar.
Räntemarginal
Skillnaden mellan referensräntan och låneräntan. I till exempel bostadslån utgörs låneräntan av en Euribor-refensränta och en marginal som läggs på den.
Rörelsevinst
Ett företags omsättning efter avdrag för rörliga kostnader, fasta kostnader och avskrivningar.

S

Stabilitets- och tillväxtpakten (Stability and Growth Pact)
En pakt mellan euroländerna om förebyggande och avskräckande åtgärder för att upprätthålla ekonomisk stabilitet. Pakten innehåller framför allt ett gränsvärde för underskottet i den offentliga sektorns finanser och ett medelfristigt budgetmål med offentliga finanser i balans. Den innehåller också förfaranden för övervakning av pakten och sanktioner vid brott mot pakten.
Strukturell arbetslöshet (structural unemployment)
Arbetslöshet som beror på strukturella förändringar i ekonomin och leder till obalans mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft. Orsaken kan vara att arbetstagarna inte har den utbildning eller arbetserfarenhet som behövs för de lediga jobben eller att de bor i områden där inga jobb finns.
Styrränta (key central bank interest rate)
Genom att höja eller sänka styrräntan kan centralbanken påverka marknadsräntorna, t.ex. Euribor. Styrräntan används också till att styra penningmängden. Den viktigaste styrräntan i Eurosystemet är räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna. Genom att höja eller sänka räntan signalerar systemet penningpolitikens inriktning.
Subprime
Högrisklån. Lån (t.ex. bolån) till kunder med svag återbetalningsförmåga. Ett stort antal bolån i USA hade beviljats högrisklåntagare som inte klarade av att betala tillbaka lånen och det blev upptakten till en global finanskris.
Sysselsättningsgrad (employment rate)
Antal sysselsatta i procent av befolkningen i yrkesverksam ålder (15–64 år).
Säkerställd obligation (covered bond)
Säkerställd obligation (covered bond) avser obligationslån för vilket säkerheten utgörs av en hypotekskredit eller offentlig kredit som antecknats i obligationsregistret. Källa: Regeringens proposition (RP 42/2010) till riksdagen med förslag till lag om hypoteksbanksverksamhet.
Startupföretag
Se uppstartföretag
SEPA
SEPA är en initialförkortning av engelskans ”Single Euro Payments Area”, dvs. det gemensamma eurobetalningsområdet.
Sparkvot
Den andel som sparas av de inkomster som står till förfogande.

T

TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System)
Gemensamt betalningssystem inom EU till vilket medlemsländernas nationella betalningssystem för bruttoavveckling i realtid är kopplade.
Transferering
Omfördelning av faktorinkomster (t.ex. löner). Exempel på transfereringar är barnbidrag.
Total skattegrad
De direkta och indirekta skatternas, socialskyddsavgifternas, kommunalskatternas och de lagstadgade arbetspensionavgifternas andel av bruttonationalprodukten.

U

Ungdomsgarantin
Syftet med garantin är att säkerställa att unga hittar en väg till utbildning och arbete och därigenom blir delaktiga i samhället. Avsikten är att tillförsäkra en utbildnings-, praktik-, rehabiliterings- eller arbetsverkstadsplats eller ett jobb för personer under 25 år och för nyutexaminerade personer under 30 år. Garantin syftar till att främja att unga deltar i utbildning och kommer in på arbetsmarknaden, förhindra att ungas arbetslöshet drar ut på tiden och förhindra utslagning bland unga.
Utdelning (Dividend)
Den andel av vinsten som ett bolag betalar till aktieägarna, med andra ord aktieägarens avkastning från investeringen i bolaget.
Uppstartföretag (Startupföretag)
Ett nyetablerat företag som siktar på snabb tillväxt och vill ta sig till marknaden med hjälp av en innovativ produkt eller tjänst. Företaget befinner sig i produktutvecklingsskede eller har nyligen lanserat sin första produkt.

N

NASDAQ OMX Helsingfors
Helsingforsbörsen. På börsen bedrivs allmän handel med företagsaktier.

Å

Återförsäkring
Ett försäkringsbolag köper en försäkring av ett återförsäkringsbolag för en del av sitt försäkringsbestånd. Om det ursprungliga försäkringsbolaget måste betala en ersättning till en försäkringstagare, får bolaget en avtalsenlig ersättning från återförsäkringsbolaget.